Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
Home

โครงการวันเด็กแห่ชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

          เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดได้จัดโครงการวันเด็กแห่ชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นาย สมชาย  ทัดชัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดเป็นประธาน

 

 

โครงการวันเด็กแห่ชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

         เนื่องจากทางรัฐบาลกำหนดให้วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมเป็นวันเด็กแห่ชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก เพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดจึงได้จัดโครงการวันเด็กแห่ชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562

มอบทุนการศึกษา