Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
Home

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ และนอกเวลาราชการ ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ 20-26 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ทางองค์การบริหาส่วนตำบลเกาะเกร็ดได้จัดโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ และนอกเวลาราชการ   ประจำปี  ๒๕๕๗ ให้บริการประชาชนในตำบลเกาะเกร็ดทั้ง 7 หมู่บ้าน

 

 

 

 

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ และนอกเวลาราชการ  ประจำปี  ๒๕๕๗ ได้ดำเนินการในพื้นที่ดังต่อไปนี้

ครั้งที่ ๑

วัน / เดือน / ปี

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

เวลา

สถานที่

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

บ้านลัดเกร็ด

๑๗.๐๐ ๑๙.๐๐  น.

ลานค้าชุมชน ม.๑

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

บ้านศาลากุลนอก,บ้านศาลากุลใน

๒,๓

๑๗.๐๐ ๑๙.๐๐  น.

ลานวัดศาลากุล

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

บ้านคลองสระน้ำอ้อย,บ้านท่าน้ำ

๔,๕

๑๗.๐๐ ๑๙.๐๐  น.

ลานวัดจันทร์

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

บ้านเสาธงทอง

๑๗.๐๐ ๑๙.๐๐  น.

วัดเสาธงทอง

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

บ้านโอ่งอ่าง

๑๗.๐๐ ๑๙.๐๐  น.

ศาลาประชาคม หมู่ ๗

 

 

ครั้งที่ ๒

วัน / เดือน / ปี

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

เวลา

สถานที่

๑๗ เมษายน ๒๕๕๗

บ้านลัดเกร็ด

๑๗.๐๐ ๑๙.๐๐  น.

ลานค้าชุมชน ม.๑

๑๘ เมษายน ๒๕๕๗

บ้านศาลากุลนอก,บ้านศาลากุล ใน

๒,๓

๑๗.๐๐ ๑๙.๐๐  น.

ลานวัดศาลากุล

๒๑ เมษายน ๒๕๕๗

บ้านคลองสระน้ำอ้อย,บ้านท่าน้ำ

๔,๕

๑๗.๐๐ ๑๙.๐๐  น.

ลานวัดจันทร์

๒๒ เมษายน ๒๕๕๗

บ้านเสาธงทอง,บ้านโอ่งอ่าง

๖,๗

๑๗.๐๐ ๑๙.๐๐  น.

ลานวัฒนธรรมวัดไผ่ล้อม