Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน

          ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Interrity and Transpaency Assessmeant :EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment :ITA) ...

News imageอ่านต่อ....

งานประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ ประจำปี2

           เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2561 องค์การบริหรส่วนตำบลเกาะเกร็ดได้ร่วมงานสืบสานประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือกับเทศบาลนครปากเกร็ด     ...

News imageอ่านต่อ....

โครงการให้ความรู้ปลุกจิตสำนึกในการป้องกั

       ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด ได้จัดทำโครงการให้ความรู้ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด ...

News imageอ่านต่อ....

โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนบรรษา ประจ

         เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหรส่วนตำบลเกาะเกร็ดร่วมกับชาวบ้านตำบลเกาะเกร็ด จัดงานแห่เทียนบรรษา ประจำปี 2561 เพื่อถวายเทียนพรรษาทั้ง 5 ...

News imageอ่านต่อ....

โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉล

          องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด  ได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑...

News imageอ่านต่อ....

โครงการอาสาบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาวัด

            ในวันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑เวลา ๐๘.๓๐ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มเด็กเยาวชน กลุ่ม อสม.ตำบลเกาะเกร็ดหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จำนวนทั้งสิ้น๑๐๐ คนร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาด จำกัดขยะมูลฝอย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกันณ วั...

News imageอ่านต่อ....

โครงการสงกรานต์ สืบสารประเพณี แห่น้ำหวาน

     เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด ได้จัดโครงการสงกรานต์ สืบสารประเพณี แห่น้ำหวานไทย-มอญ เกาะเกร็ด ประจำปี 2561 โดย นายไกรธวัช  ทินโสน นายอำเภอปากเกร็ด เป็นประธานเปิดโครงการมี นาย สมชาย  ทัดชัง ...

News imageอ่านต่อ....

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

       ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด ขอเชิญประชาชนตำบลเกาะเกร็ดร่วมประชุมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ...

News imageอ่านต่อ....

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี ๒๕

          ด้วยสำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด  ได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ...

News imageอ่านต่อ....

ข่าวโครงการและกิจกรรมต่างๆ

โครงการแจกถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย ประจำปี 2560

     เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด ได้ออกมอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านตำบลเกาะเกร็ดเนื่องจากประสบปัญหาน้ำท่วม ตามโครงการแจกถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย ประจำปี 2560 ......อ่านต่อ......

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

          เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดร่วมกับชาวบ้านตำบลเกาะเกร็ด ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดกู้   ......อ่านต่อ......

โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก

          เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดร่วมกับโรงเรียนวัดศาลากุล ได้จัดโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก กิจกรรมพัฒนาความรู้พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ประจำปี 2560   ......อ่านต่อ......

ความจงรักภักดี..รำลึกแด่องค์พ่อหลวง

     ความจงรักภักดี..รำลึกแด่องค์พ่อหลวง ภายใต้โครงการ ฝึกอาชีพระยะสั้น กรณี การประดิษฐ์ดอกไม้จันน์ ประจำปี ๒๕๖๐      องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดได้ร่วมกันทำดอกไม้จันทน์ รำลึกแด่พ่อหลวง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด ภายใต้โครงการ ฝึกอาชีพระยะสั้น กรณี การประดิษฐ์ดอกไม้จันน์ ประจำปี ๒๕๖๐   ......อ่านต่อ......

โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดได้จัดโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีท่าน สจ.ประสิทธิ์  กลั่นคุ้ม เป็นประธาน และ นาย สมชาย  ทัดชัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดกล่าวรายงาน   ......อ่านต่อ......

โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี

??????? เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด ร่วมกันปลูกป่าตาม โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี ? ......อ่านต่อ......

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ และนอกเวลาราชการ ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ 20-26 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ทางองค์การบริหาส่วนตำบลเกาะเกร็ดได้จัดโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ และนอกเวลาราชการ   ประจำปี  ๒๕๕๗ ให้บริการประชาชนในตำบลเกาะเกร็ดทั้ง 7 หมู่บ้าน       ......อ่านต่อ......

บรรยากาศงานประเพณีตักบาตรทางเรือ

????????? งานประเพณีตักบาตรทางเรือ เป็นงานประเพณีของชาวมอญซึ่งถือปฎิบัติกันในช่วงหลังออกพรรษาของทุกปี และได้สืบสานงานประเพณีจนถึงปัจจุบัน โดยในปีนี้ทางเทศบาลนครปากเกร็ดได้จัดงานประเพณีตักบาตรทางเรือขึ้นและมีการประกวดการแต่เรือ และทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดก็ได้จัดเรือเข้าร่วมประกวดกับทางเทศบาลนครปากเกร็ดด้วย?... ......อ่านต่อ......

งานแถลงข่าวเกาะเกร็ดเปิดแล้วจ้า

??????? บรรยากาศงานแถลงข่าวเกาะเกร็ดเปิดแล้วจ้า.... อบต.เกาะเกร็ด ร่วมกับ อพท. ได้ร่วมกันแถลงข่าวเปิดเกาะเกร็ดอย่างเป็นทางการเพื่อให้นักท่องเที่ยวทราบว่ามาเที่ยวเกร็ดได้แล้ว.. ......อ่านต่อ......

การแข่งขันกีฬาตำบลปี 2555

????????? เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาตำบลเกาะเกร็ด ประจำปี 2555 โดยมีนายสมชาย ทัดชัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดเป็นประธานเปิดงาน และลงแข่งกีฬาฟุตบอลนัดเปิดสนามด้วย ......อ่านต่อ......

งานวันเด็กแห่งชาติ

???????? องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2555 ขึ้นที่บริเวณวัดไผ่ล้อม เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2555 โดยมีเด็กทั้งตำบลเกาะเกร็ดมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ......อ่านต่อ......

อบต.เกาะเกร็ด มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย

???? เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2554 นายกสมชาย? ทัดชัง และคณะได้ลุยน้ำแจงถุงยังชีพของ อบต.เกาะเกร็ด ให้แก่ชาวบ้าน โดยมีสมาชิกสภาอบต.แต่ละหมู่ร่วมแจงด้วย ......อ่านต่อ......

http://kohkred-sao.go.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/790864IMG_3386.JPG http://kohkred-sao.go.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/499772IMG_9077.JPG http://kohkred-sao.go.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/773686IMG_0452.JPG http://kohkred-sao.go.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/922515IMG_0008.JPG http://kohkred-sao.go.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/374732IMAG3233.jpg http://kohkred-sao.go.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/716269_DSC4858.JPG http://kohkred-sao.go.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/756594DSCF6706.JPG http://kohkred-sao.go.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/391467_DSC7254.JPG http://kohkred-sao.go.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/384373_DSC4712.JPG http://kohkred-sao.go.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/104601_DSC6372.JPG http://kohkred-sao.go.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/177671_DSC4935.JPG http://kohkred-sao.go.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/242109_DSC9472.JPG
/index.php?option=com_content&view=article&id=124&catid=124 /index.php?option=com_content&view=article&id=123&catid=123 /index.php?option=com_content&view=article&id=122&catid=122 /index.php?option=com_content&view=article&id=121&catid=121 /index.php?option=com_content&view=article&id=115&catid=115 /index.php?option=com_content&view=article&id=109&catid=109 /index.php?option=com_content&view=article&id=114&catid=114 /index.php?option=com_content&view=article&id=106&catid=106 /index.php?option=com_content&view=article&id=93&catid=93 /index.php?option=com_content&view=article&id=94&catid=94 /index.php?option=com_content&view=article&id=92&catid=92 /index.php?option=com_content&view=article&id=89&catid=89

ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

          องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 (ท่าน้ำวัดศาลากุล) ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้รับการประกาศยกฐานะจากสภาตำบลเกาะเกร็ดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2539 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยกำหนดให้ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดเป็นรูปเกาะ มี่แม่น้ำล้อมรอบ มีดอกพิกุลอยู่ตรงกลาง ซึ่งหมายถึงมีการพระราขทานที่ดิน สมัย ร.5 โดยใช้คำว่าเกาะศาลากุล และวัดในตำบลส่วนใหญ่จะนิยมปลูกต้นพิกุล เป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เกาะเกร็ด

กฎหมาย พระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์ มาตรฐานต่างๆ

นายก อบต.เกาะเกร็ด


นายสมชาย ทัดชัง

Polls
ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2018-2019 คุณเชียร์ทีมไหน?
 
ภาพสวยๆในเกาะเกร็ด